Sortides Gener/Maig 2020


                                        La informació que apareix en aquest lloc web no és exhaustiva, estan subjecta per la seva naturalesa a possibles canvis continus.
                                        És important aclarir que la situació i l'estat dels carrers, carreteres i pistes poden canviar o ser modificades per diverses causes
                                        (meteorològiques, legals, obres..) sent alterades les rutes.
                                        Per això és responsabilitat de l'usuari la seva execució de manera lògica i responsable i d'acord amb la legislació vigent de cada.
                                        lloc, i possibilitats i mitjans de cada usuari.
                                        Cada un és responsable únic de tot el que pugui comportar l'utilització de tota la informació i dades exposades i/o aconseguides
                                        en aquest lloc web.
                                        És important mirar les normes de circulació motoritzada pel M.N. abans d'utilitzar la informació aquí exposada i/o aconseguida.